Blog

Bao gồm các ví dụ, chia sẻ và các hướng dẫn giải quyết những vấn đề thường gặp.

Cách tùy chỉnh đăng nhập bằng email

Cách tùy chỉnh đăng nhập bằng email

Nếu đã làm việc với ứng dụng Django Auth của Django chúng ta biết rằng khi tạo trang đăng nhập sẽ mặc định dùng username/password

Tạo xác thực người dùng bằng Django Authentication

Tạo xác thực người dùng bằng Django Authentication

Trong hướng dẫn này, mình sẽ trình bày cách để tạo xác thực người dùng trong Django sử dụng Django Authentication. Bao gồm tạo trang …