Blog

Bao gồm các ví dụ, chia sẻ và các hướng dẫn giải quyết những vấn đề thường gặp.

Tối ưu hóa queryset với select_related và prefetch_related

Tối ưu hóa queryset với select_related và prefetch_related

Tối ưu hóa ứng dụng là vấn đề rất quan trọng trong phát triển ứng dụng. Django hỗ trợ nhiều cách để cải thiện hiệu suất ứng …