Khởi tạo ứng dụng Django nhanh chóng

Like bài viết:1 like

Mỗi khi bắt đầu dự án Django, chúng ta luôn phải lặp lại những bước như cài đặt Django, khởi tạo dự án, cài đặt virtual enviroment, cài đặt người dùng... Chính vì thế rất mất thời gian để bắt đầu một dự án.

Mình có viết sẵn một small app để có thể tái sử dụng lại trong các project khác giúp cho việc bắt đầu một dự án trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều.

Giới thiệu

DEMO

Tính năng

  • Tùy chỉnh người dùng;
  • Dùng Email/password cho đăng ký và đăng nhập
  • Cập nhật Profile;
  • Lưu trữ cấu hình ở file settings.py tăng tính bảo mật

Third-Party Packages

Đây là TOP các packages mình thường sử dụng cho một Project:

PackageSử dụng
django-allauthTạo xác thực người dùng
django-debug-toolbar Công cụ giúp debug
django-crispy-formsGiúp dễ dàng render fomrs và tránh DRY ( Don't repeat yourself ) các mẫu forms.
sorl-thumbnailGiúp tạo ảnh thumbnail.
 python-decoupleGiúp lưu các cấu hình trong file settings.py, tăng bảo mật.
dj-database-urlGiúp quản lý Database URLs một cách dễ dàng

Các phiên bản sử dụng

TechVersion
Djago3.0.3
Python3.6
dj-database-url0.5.0
django-allauth0.41.0
django-crispy-forms1.9.0
Bootstrap4.3.1
jQuery3.4.1
Font Awesome5.11.2
Pillow7.0.0
python-decouple3.3
django-debug-toolbar2.2
sorl-thumbnail12.6.3

Cách sử dụng

B1: Virtual Environment

Đầu tiên, hãy kiểm tra xem là bạn đã cài đặt Virtualenv hoặc Pipenv để tạo môi trường ảo. Để kiểm tra dùng câu lệnh :

$ virtualenv --version
16.7.9
$ pipenv --version
pipenv, version 2018.11.26

B2: Clone Repository từ Github về máy tính :

$ git clone https://github.com/djangobat/djangotb.git
$ cd djangotb

B3: Cài đặt môi trường ảo và cài đặt các phụ thuộc:

  • Nếu sử dụng với Virtualenv
$ virtualenv env
$ source env/bin/activate
(env) $ pip install -r requirements.txt
$ virtualenv env
$ env\Scripts\activate
(env) $ pip install -r requirements.txt
$ virtualenv env -p python3
$ source env/bin/activate
(env) $ pip install -r requirements.txt
  • Nếu sử dụng với Pipenv
$ pipenv --python 3
$ pipenv install
$ pipenv shell

B4: Khởi tạo migration và migrate vào database :

(env) $ python manage.py makemigrations users
(env) $ python manage.py migrate

B5: Create a superuser:

(env) $ python manage.py createsuperuser

B6: Run server

(env) $ python manage.py runserver

Kiểm tra trình duyệt: 127.0.0.1:8000/ và xem kết quả

 

Kết luận

Xem và tải app tại Github: https://github.com/djangobat/djangotb